Windykacja na koszt dłużnika

Home Windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika

Ustawa z 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wprowadziła możliwość obciążenia dłużnika kwotą rekompensaty za koszty windykacji należności, które, co do zasady, powstają z chwilą nabycia uprawnień do odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych. W praktyce oznacza to jeden dzień po terminie płatności wynikającym z zawartej umowy. Jest to bardzo ważne narzędzie wspierające prawa wierzyciela i dające możliowść przeciwdziałania zatorom płatniczym.

Po pierwsze mamy prawo do rekompensaty której wartość wynosi 40 euro (około 160 zł), co rzadko kiedy jest kwotą odpowiadającą kosztami windykacji. Wiadomo, że koszty windykacyjne są dużo wyższe. Dlatego przedsiębiorca może skorzystać z innego uprawnienia, jakie daje przywołana ustawa i zażądać od swojego dłużnika większych kosztów odzyskiwania należności, jeśli ich wartość przewyższa kwotę 40 euro.

Taka sytuacja wymaga udowodnienia poniesienia wyższych kosztów, co w praktyce oznacza realną zapłatę za usługi odzyskiwania należności i podjęcie decyzji o dochodzeniu od dłużnika poniesionych kosztów. Oczywiście zazwyczaj dłużnicy odrzucają możliwość zapłaty tych kosztów polubownie co pociąga za sobą kolejne konsekwencje finansowe, czyli otwarcia postępowania sądowego. Jednakże na koniec udaje się te koszty dla klienta odzyskać. Co ważne należy zaznaczyć, że wierzyciel, by móc odzyskiwać koszty windykacji musi najpierw je ponieść. Ustawodawca uregulował tą kwestię na zasadzie szkody. Aby firma Comitas mogła odzyskać koszty windyjkacji przedsiębiorca musi ponieść najpierw„stratę”.