Oferta windykacyjno-inwestycyjna

Home Oferta windykacyjno-inwestycyjna

Oferta windykacyjno-inwestycyjna (opłacenie kosztów sądowych)

    Firma Comitas prowadzi również kompleksowe działania sądowo-egzekucyjne w zakresie dochodzenia wszelkich wierzytelności. Postępowanie sądowe wiąże się oczywiście z obowiązkiem poniesienia szeregu kosztów sądowych. Koszty te niejednokrotnie przewyższają możliwości wierzycieli bądź mogą stworzyć zagrożenie dla normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom proponujemy tzw. Ofertę inwestycyją. Firma Comitas w zamian za wyższą prowizję opłaca wszystkie koszty sądowe oraz egzekucyjne związane z postępowaniem sądowym.

Sprawę rozpoczynamy od złożenia pozwu, który podlega obowiązkowej opłacie tzw. wpis sądowy. Jest to jeden z najbardziej oczywistych rodzajów kosztów, którego zwrotu możemy domagać się od dłużnika.

Zasady naliczania kosztów sądowych w sprawach o zapłatę regulowane są przez Ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 2005-07-28 r. (Dz.U. 2005 Nr 167, poz. 1398), której Art. 13 stanowi, iż opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona  pięć procent wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

 

Dodatkowo firma Comitas Finanse opłaca koszty zastępstwa procesowego.  Minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych.

Wartość przedmiotu sporuStawka minimalna
poniżej 500 zł90 zł
od 500 zł do 1500 zł270 zł
od 1500 zł do 5000 zł900 zł
od 5.000 zł do 10.000 zł1.800 zł
od 10.000 zł do 50.000 zł3.600 zł
od 50.000 zł do 200.000 zł5.400 zł
od 200.000 zł do 2.000.000 zł10.800 zł
od 2.000.000 zł do 5.000.000 zł15.000 zł
powyżej 5.000.000 zł25.000 zł

 

Do tego dochodzą również koszty egzekujci komorniczej

Zgodnie z brzmieniem art. 39 Ustawy komornikowi należy się zwrot wszelkch wydatków gotówkowych poniesionych w związku z prowadzona egzekucją przeciwko dłużnikowi i poniesionych z tytułu:
1) należności biegłych,
2) koszty ogłoszeń w pismach,
3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości,
4) należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach,
5) koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 7, poza terenem rewiru komorniczego,
6) koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym,
7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.